BEHAAL JE RIJBEWIJS BIJ AUTORIJSCHOOL TIM MET PLEZIER!

De algemene voorwaarden behorende bij de lesovereenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten, ongeacht of dit een leerling zonder of met rijbewijs betreft, die worden aangegaan met Autorijschool Tim. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt les van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur is derhalve in het bezit van een geldig instructeurscertificaat , alsmede gecertificeerd en gespecialiseerd in het bedienen van leerlingen met faal- en rijangstproblematiek.

1.2 De leerling legt het praktijkexamen in principe af in de auto waarin de lessen zijn gevolgd. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat een vervangende auto wordt ingezet. De auto betreft te allen tijde een moderne deugdelijke lesauto die aan de voertuigeisen van het CBR voldoet.

1.3 De Rijschool is verzekerd voor aansprakelijkheid bij schade aan derden en aan de leerling. De Rijschool beperkt haar aansprakelijkheid nadrukkelijk tot het bedrag dat de verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis uitkeert.

1.4 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op restitutie en/of schadevergoeding.

1.5 De Rijschool levert de afgesproken diensten en producten tegen de afgesproken prijs en voorwaarden zoals die op het moment van aangaan van de overeenkomst gelden. Deze prijs en voorwaarden zullen gedurende deze lesovereenkomst nimmer wijzigen. Tussentijdse wijzigingen, van welke aard dan ook ,voor nieuwe overeenkomsten blijven echter altijd voorbehouden, maar zullen dus nooit worden doorgevoerd binnen een reeds bestaande lesovereenkomst.
Overeengekomen lespakketten en/of resterende lestegoeden daarin, worden bij voortijdig stopzetten door de leerling zonder geldige, dringende redenen niet gecrediteerd.

1.6 De Rijschool gebruikt de afgesproken lestijd volledig voor de rijopleiding, tenzij de leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zich een zodanig onvoorziene omstandigheid voordoet (buiten de invloedssfeer van de Rijschool), waardoor de volledige lestijd niet aan de rijopleiding kan worden besteed, is de Rijschool niet verplicht deze rijlessen aan de leerling terug te betalen of de lestijd te compenseren.

1.7 De Rijschool houdt de vorderingen van de leerling bij op een instructiekaart en de instructeur bespreekt deze regelmatig tijdens de rijles met de leerling. Zo weet de leerling precies hoe ver hij of zij in de rijopleiding is, waardoor er telkens een goede inschatting gemaakt kan worden hoeveel lessen er nog naar waarschijnlijkheid nodig zullen zijn en aan welke punten er nog gewerkt moet worden.
De instructeur bepaalt, in goed overleg, wanneer een examen of Tussentijdse Toets aangevraagd wordt. Om een Praktijkexamen of een Tussentijdse Toets te kunnen aanvragen en afleggen zijn de volgende zaken benodigd: rijschoolmachtiging (via cbr.nl) met vermelding categorie, gezondheidsverklaring (via cbr.nl), geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om rijlessen te mogen volgen dient de leerling minimaal 16,5 jaar oud te zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling is tijdens de rijlessen verplicht alle aanwijzingen van de instructeur op te volgen.

2.3 De leerling zorgt er voor op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling zonder kennisgeving te laat dan wacht de instructeur max. 10 minuten. Is de leerling er dan nog niet dan vertrekt de instructeur, maar is Autorijschool Tim desondanks gerechtigd 100% van de geplande les in rekening te brengen, lees; in mindering te brengen op het resterend lestegoed, als ware het een gereden rijles.

2.4 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter dient dit wel minimaal 2 volle werkdagen van te voren te worden gemeld, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen, lees; in mindering te brengen op het resterend lestegoed, in verband met de gereserveerde en dientengevolge verloren tijd.
Het afzeggen of het verschuiven van een rijles kan ‘schriftelijk’ via e-mail, whatsapp of SMS. * werkdagen zijn: maandag t/m vrijdag 08:00-18:00 uur, uitgezonderd feestdagen.

2.5 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naast familielid, begrafenis en/of een spoedopname in het ziekenhuis. Voorbeelden van geen dringende redenen zijn bijvoorbeeld ziekte
(verkoudheid/hoofdpijn etc.), een reeds van te voren bekende ziekenhuisopname, welke niet of niet tijdig is doorgegeven aan de Rijschool, een verandering in een schoolrooster of vakantie.

2.6 Als de leerling te laat of niet verschijnt op het examen of een Tussentijdse Toets, vanwege oorzaken die de leerling toegerekend kunnen worden, dan draagt de leerling de kosten. Het examen of de Tussentijdse Toets komt dan te vervallen en de leerling draagt vervolgens de kosten voor een nieuwe aanvraag.

2.7 De leerling verstrekt, indien van toepassing, alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. De gezondheidsverklaring vereist door het CBR, dient naar eer en geweten, waarheidsgetrouw te worden ingevuld en geschiedt daarmee voor eigen verantwoordelijkheid en risico van zowel leerling als het eventueel van toepassing zijnde ouderlijk gezag. De leerling dient medisch geschikt te zijn om een voertuig te besturen. De leerling is verplicht tijdens de rijlessen geheel vrij te zijn van alcohol, verdovende middelen of (genees-)middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Bij (een vermoeden van) gebruik of misbruik hiervan, of welke vorm van ongeschiktheid dan ook, is de instructeur niet verplicht rijles te geven. De Rijschool is niet verplicht deze rijlessen aan de leerling terug te betalen of de lestijd te compenseren.

2.8 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.7 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.9 Bij schade die voortvloeit uit hetgeen genoemd in artikel 2.7 heeft Autorijschool Tim het recht dit te verhalen op de leerling.

Betalingen

ARTIKEL 3

3.1 De leerling is verplicht het totaalbedrag ineens (of het termijnbedrag in maximaal 4 delen) zoals aangegeven op de lesovereenkomst vóór aanvang van de rijopleiding (of telkens na het verstrijken van een termijn vóór aanvang van de nieuwe termijn) te voldoen aan de Rijschool.

Rijlessen, examens, pakketten en aanverwante artikelen worden standaard gefactureerd en verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. De facturen worden bij voorkeur via de iDeal-link in deze e-mail betaald. De betalingstermijn is in principe standaard binnen 7 dagen vanaf factuurdatum. LET OP: betaling geschiedt echter altijd voorafgaand aan een nog niet betaalde rijles. Indien dus binnen deze genoemde 7 dagen een nieuwe reeds ingeplande rijles plaatsvindt welke onder een nieuwe termijn valt, of welke buiten het afgesproken lespakket valt, dient de factuur voorafgaande aan desbetreffende les te worden voldaan.
Dit aspect komt o.a. voor bij de keuze voor betaling in termijnen en/of indien, in goed overleg met de leerling, zijn of haar lespakket is uitgebreid omdat dit nodig blijkt om met goed gevolg examen te kunnen aanvragen en afleggen. De leerling gaat dus na overschrijden van het lespakket automatisch over op het volgen van aanvullende rijlessen.
(SAMENGEVAT: in het algemeen geldt dat een rijles altijd vooraf betaald dient te worden. Indien van een ingeplande rijles geen betaling heeft
plaatsgevonden, dan heeft de rijschool het recht deze rijles op te schorten en pas te laten plaatsvinden nadat eerst betaling hiervan heeft plaatsgevonden)

*NB: in geval van een examen geldt dat eventuele nog openstaande rekeningen vóór aanvang van het examen moeten zijn voldaan.

3.2 De leerling kan eenmaal ingekochte CBR examens niet meer annuleren. Het volledige bedrag van het examen, zoals vermeld op de website, wordt dan bij de leerling in rekening gebracht.

3.3 De leerling dient zoveel mogelijk door te blijven lessen, wanneer in overleg met de Rijschool een datum voor een Praktijkexamen of Tussentijdse
Toets is ingepland. Dit met een, in goed overleg nader te bepalen en afhankelijk van de te overbruggen periode tot aan het Praktijkexamen of Tussentijdse Toets, minimum van ( bijvoorbeeld) 1 keer per 2 weken een les van 2 uur. Houdt de leerling zich niet aan het opvolgen van het op desbetreffend moment afgesproken aantal vervolglessen , dan behoudt de Rijschool zich het recht voor het examen te annuleren. Ook in dit geval geldt dat het volledige bedrag van het examen of de toets, zoals vermeld op de website, bij de leerling in rekening wordt gebracht en/of niet wordt gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

ARTIKEL 4

4.1 De leerling is niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van een botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijlessen en examens. Hiervoor is de Rijschool immers verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. De Rijschool beperkt haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot het bedrag, dat de verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis uitkeert.

4.2 De leerling is wél zelf aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld. Bijvoorbeeld door gebruik van alcohol, verdovende middelen of (genees)middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Dit geldt ook wanneer de leerling niet bevoegd of medisch geschikt blijkt te zijn om een voertuig te besturen of wanneer de schade gevolg is van misdragingen. Niet bevoegd is bijvoorbeeld een leerling waarvan de rijbevoegdheid (bijvoorbeeld bromfiets) is ontzegd. Een eventuele ontzegging rijbevoegdheid dient dus bij de Rijschool gemeld te zijn anders kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor (financiële) gevolgen, zoals boetes en/of schade.

Beëindiging van lesovereenkomst

ARTIKEL 5

5.1 De Rijschool heeft het recht alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als er een sterk vermoeden is dat de leerling opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft verstrekt (zie art. 2.7), wangedrag vertoont in het verkeer of jegens de instructeur of als de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen. De reeds betaalde rijlessen zullen dan niet worden gerestitueerd.

5.2 De lesovereenkomst kan door de leerling slechts worden beëindigd als er sprake is van dringende redenen. Deze dringende redenen zijn langdurige ziekenhuisopname van de leerling, medische redenen die het volgen van de rijopleiding blijvend verhinderen (doktersverklaring) of overlijden van de leerling.

Duur lesovereenkomst

ARTIKEL 6

6.1. Een overeenkomst tussen Autorijschool Tim en de leerling voor een vast aantal lessen (pakket) heeft een geldigheid van maximaal 1 jaar na datum van de lesovereenkomst. Onder 1 jaar wordt verstaan een aangesloten periode van 12 maanden. De Rijschool is verplicht binnen 1 jaar, dwz binnen een aaneengesloten periode van 12 maanden na datum van de lesovereenkomst, praktijkexamen af te leggen, behoudens gevallen van overmacht.

6.2 De leerling is niet verplicht een theorie examen met goed gevolg te hebben afgerond alvorens een rijopleiding te starten. Indien de rijschool en de leerling de lesovereenkomst aangaan voor een vast aantal lessen of een vast overeengekomen periode, verplicht de leerling zich tijdig een theorie examen met goed gevolg af te leggen teneinde te voldoen aan hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald.

Persoonsgegevens

ARTIKEL 7

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de rijschool verwerkt conform de Wbp (wet bescherming persoonsgegevens).